پروژه های عملی با میکروکنترلر AVR ATMEGA32A مدل NMP200

( 200 )

در این محصول با استفاده  از حداقل قطعات،چندین پروژه عملی با استفاده از میکروکنترلر AVR ارائه شده است. این پروژه ها دارای کاربردهای عملی وآموزشی بسیار گسترده می باشند.
مدار به صورت پنج برد مدار چاپی جداگانه طراحی گردیده که یکی از آنها (برد بزرگتر) برد اصلی می باشدو چهار برد دیگر متناسب با هریک از پروژه ها به برد اصلی متصل می شوند.

1,550,000تومان بدون مالیات.

97 قلم

آموزش و آزمایش
میکروکنترلر ATMEGA32 (AVR)
زبان C تحت CodeVision AVR + زبان Basic تحت Bascom AVR
LCD 2*16
سوکت ISP برای پروگرام میکروکنترلر روی برد
5 ولت DC
بدون مارکاژ (فاقد چاپ راهنما)
کارتن مقوایی